Absolvent vysokej školy - otvorený prieskum


Vážená respondentka, vážený respondent!
Predkladáme Vám dotazník zameraný na zmapovanie uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce. Chceme Vás poprosiť o pár minút Vášho vzácneho voľného času, ktorý venujete jeho vyplneniu a tým prispejete k skvalitneniu informácií o aktuálnom stave tejto problematiky na Slovensku.
Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú porovnané s informáciami, ktoré boli získané v obdobných prieskumoch v rokoch 2008 a 2013.
Prieskum uplatnenia absolventov na trhu práce si kladie za cieľ zmapovať reálne uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce. Je realizovaný Centrom vedecko-technických informácií. Výstupy prieskumu majú slúžiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri tvorbe politiky v oblasti vysokého školstva a v neposlednom rade ako zdroj informácií pre budúcich študentov pri výbere vysokej školy.
Do prieskumu sú zaradení absolventi denného aj externého štúdia, ktorí úspešne ukončili štúdium v rokoch 2014 a 2018.

Pre vstup do dotazníka kliknite na tlačidlo "Ďalší" v pravom dolnom rohu.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tomáš Filčák

tomas.filcak@cvtisr.sk

tel: 02/69295422


František Blanár
frantisek.blanar@cvtisr.sk