DALV 2019


Výkaz o ďalšom vzdelávaní  za rok 2019

 

Zisťovanie sa zameriava na subjekty, ktoré realizujú vzdelávacie programy pre dospelých (osoby staršie ako 15 rokov). Za ďalšie vzdelávanie sú považované programy a aktivity, ktoré umožňujú doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, dosiahnuť kvalifikáciu v súlade s potrebami trhu práce, uspokojiť svoje záujmy alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania. Ďalšie vzdelávanie sa realizuje v školských a mimoškolských inštitúciách (prevažne za úhradu) a môže byť uskutočňované krátkodobými alebo dlhodobými organizačnými formami štúdia (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v aktuálnom znení).

Povinnosť vyplniť výkaz vyplýva zo Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

POZOR!

 

Forma vykazovania údajov za vzdelávacie činnosti akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z.z je rovnaká ako v predchádzajúcom roku s drobnou úpravou: v prípade vzdelávacích aktivít, ktoré nie sú akreditované podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní sa zisťuje informácie, či nemajú akreditáciu podľa iného predpisu, nakoľko množstvo vzdelávacích programov bolo v minulosti vykazovaných ako neakreditované, nakoľko neboli akreditované podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní. Programy s takýmito akreditáciami sa naďalej vykazujú iba zo základnými údajmi (ako neakreditované).

 

Údaje za vzdelanostnú štruktúru účastníkov, lektorov, organizačných pracovníkov a absolventov, zdroje financovania ďalšieho vzdelávania a vekovej štruktúry účastníkov vzdelávania a absolventov sa vykazujú aj na úrovni vzdelávacej aktivity a nie len na úrovni organizácie. Ide o tabuľky I., II. a III. podľa vzoru štatistického výkazu.

V prípade neakreditovaných vzdelávacích aktivít sa forma vykazovania nemení.

Dôvodom na zavedenie tejto zmeny bola požiadavka MŠVVaŠ SR s cieľom zabezpečiť väčšiu mieru kontroly dodržiavania podmienok akreditácií a tým pádom aj zvýšenia kontroly kvality poskytovaného akreditovaného ďalšieho vzdelávania.

 

Podrobné inštrukcie k vypĺňaniu výkazu sú uvedené vždy pod konkrétnou otázkou vo webovej aplikácii.

 

Inštrukcie pre neskoršiu editáciu dotazníka:

Pre vstup do samotného dotazníka stlačte tlačidlo "ďalší" v pravom dolnom rohu.

Nakoľko je dotazník rozsiahlejší, odporúčame Vám vytvoriť si heslo pre neskorší prístup a prípadné úpravy. Po vyplnení základných údajov za Vašu organizáciu v pravom hornom rohu kliknite na odkaz "obnoviť neskôr". Aplikácia Vás vyzve, aby ste zadali meno, heslo a e-mailovú  adresu, na ktorú Vám automaticky zašle vami zvolené prihlasovacie údaje a link na váš nedokončený dotazník. Tieto údaje si uschovajte pre realizáciu úprav v dotazníku. Do nedokončeného dotazníka sa viete dostať buď prostredníctvom linku, ktorý Vám bol zaslaný na vami zvolenú e-mailovú adresu, alebo cez hlavnú stránku dotazníka, kde kliknete na odkaz "Načítať nedokončený dotazník" v pravom hornom rohu a následne zadáte vami zvolené meno a heslo.

Dotazník je možné po zrealizovaní hore uvedených krokov ľubovoľne editovať až do jeho potvrdenia tlačidlom "Odoslať" v závere dotazníka. Následne sa vám zobrazí možnosť zobraziť si finálnu podobu vašich odpovedí "Vytlačte svoje odpovede". Zobrazenú stránku (obsah vami vyplneného dotazníka) si uložte prostredníctvom tlačidla "export PDF". 

Tlačidlo "Ukončiť a vyčistiť prieskum" NESLÚŽI na odoslanie vyplneného prieskumu, ale na vymazanie nesprávnych údajov (testovanie, skúšobné vypĺňanie a pod.). Po jeho stlačení sa údaje nenávratne vymažú. Na odoslanie (potvrdenie) vyplneného výkazu slúži výhradne tlačidlo "Odoslať", ktoré sa zobrazí na konci dotazníka, po vyplnení všetkých požadovaných údajov.

V prípade akýchkoľvek problémov spojených s vypĺňaním výkazu nás prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:

 

Mgr. Kristína Petríková:

e-mail: kristina.petrikova@cvtisr.sk

tel. č.: 02/69 295 434

 

V prípade technických problémov s webovou aplikáciou nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu frantisek.blanar@cvtisr.sk alebo telefonicky na tel. č.: 02/69 295 426.